Jak postępować przy kupnie działki?

Działkę powinniśmy wybierać świadomie - w dobrej lokalizacji, w odpowiednim kształcie i z uregulowanymi kwestiami prawnymi. Zaczynamy od oględzin działki - sprawdzamy okolicę, najbliższe otoczenie, zadrzewienie działki, kształt, wielkość, spadki terenu, strukturę gruntu, poziom wód gruntowych, położenie działki w stosunku do stron świata.

Działka na pogórzu przemyskim Jeśli wybraliśmy działkę w Przemyślu, to należy sprawdzić jej stan prawny. W tym celu niezbędne jest sprawdzenie księgi wieczystej. Numer księgi wieczystej powinien nam podać sprzedający działkę. Wpisane w niej są najistotniejsze rzeczy o stanie prawnym gruntu: oznaczenie nieruchomości, wpisy dotyczące własności (łatwo tym sposobem sprawdzić, czy sprzedający figuruje w księdze jako właściciel) oraz te dotyczące roszczeń oraz służebności i hipoteki. Należy zwrócić szczególną uwagę na ujawnione w niej wzmianki- to zapowiedź ewentualnych wpisów. Ważne jest, aby wpisy ujawnione w księdze wieczystej były zgodne z informacjami w ewidencji gruntów. Należy przyjąć dane z ewidencji gruntów i załatwić formalności, które pozwolą ujawnić w księdze wieczystej właściwe dane. Powinien zadbać o to aktualny właściciel, ponieważ wiąże się to z dodatkowym czasem i kosztami. Należy sprawdzić też, czy Gmina nie ma prawa pierwokupu a w przypadku działek rolnych prawo takie może mieć Agencja Nieruchomości Rolnych. Posiadając numer ewidencyjny działki w wydziale geodezji starostwa możemy sprawdzić ewidencję gruntów. Tu znajdziemy takie informacje jak: dokładne położenie działki i jej granice, powierzchnię działki, klasy gruntu, nr księgi wieczystej, wskazanie właściciela. Tu sprawdzimy czy działka jest rolna czy budowlana. W Urzędzie Gminy dowiemy się, czy dla terenu na którym położona jest działka obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Tekst planu ma formę uchwały rady gminy i szczegółowo określa sposób zabudowy: maksymalną powierzchnie zabudowy działki, minimalną odległość od ulicy, wysokość budynku czy kolor pokrycia dachowego, oraz informację, co może powstać w najbliższej okolicy. Jeśli Gmina nie posiada miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, na wniosek inwestora wydaje decyzję o warunkach zabudowy. Jeśli działka w ewidencji gruntów figuruje jako rolna, a w planie zagospodarowania przestrzennego gminy przewidziana jest pod zabudowę mieszkaniową, należy przeprowadzić postępowanie o wyłączenie działki z produkcji rolnej i wnieść opłaty za jej odrolnienie . Wyłączenie gruntu na cele budownictwa mieszkaniowego o pow. do 500 m kw. jest bezpłatne- wystarczy obrys pod domem. Ustalenie przebiegu granic, a tym samym sprawdzenie powierzchni działki ułatwiają widoczne kamienie graniczne, a jeśli nie można ich odnaleźć, geodeta wznowi lub odszuka brakujące kamienie graniczne.

Koniecznie musimy sprawdzić, czy istnieje droga dojazdowa do działki z dostępem do drogi publicznej, a jeśli nie ma dostępu do drogi publicznej, to sprzedający musi zapewnić dostęp do działki poprzez ustanowienie służebności drogowej. W przypadku braku dostępu do drogi publicznej nie otrzymamy warunków zabudowy i pozwolenia na budowę.

Domek Należy zwrócić również uwagę na to, czy działka jest uzbrojona tzn. czy przyłącza wody, kanalizacji, prądu, gazu są doprowadzone na działkę, czy instalacje przebiegają w pobliżu działki i konieczne jest wykonanie przyłączy. Wykonanie przyłączy wiążę się ze znacznymi kosztami i uzyskaniem warunków przyłączenia. Naszą uwagę powinniśmy skupić również na liczbie i rodzaju drzew rosnących na działce, gdyż ich wycinka może wymagać dodatkowych zezwoleń i wiąże się z dodatkowymi kosztami. Dobrze jest też uzyskać informację o tym, czy na działce nie ma jakiś urządzeń podziemnych lub instalacji, co może poważnie utrudnić budowę. Wysoki poziom wód gruntowych również może utrudnić i podrożyć koszty budowy.

Transakcję kupna działki dla jej ważności należy sfinalizować tylko i wyłącznie przed notariuszem. Przeniesienie własności nieruchomości w Przemyślu jest czynnością prawną i należy ją przeprowadzić przed notariuszem w formie aktu notarialnego oraz złożyć wniosek o zmianę wpisu w księdze wieczystej. Przeniesienie własności nastąpi z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej.

Altanka na działce Ze względu na długotrwały proces zakupu nieruchomości, wcześniej można zawrzeć umowę przedwstępną, która służy do zabezpieczenia transakcji poprzez wpłatę zaliczki lub zadatku. Zaliczka jest kwotą, która wchodzi w poczet ceny i gdy nie dojdzie do podpisania umowy przyrzeczonej jest zwracana. Zadatek jest formą odszkodowania, gdy jedna ze stron umowy nie będzie chciała jej zawrzeć, to jeśli jest to osoba która go wpłaciła , to zadatek przepada, a jeśli osoba, która otrzymała to zwraca drugiej stronie w podwójnej wysokości. Umowę można zawrzeć w formie aktu notarialnego lub w zwykłej formie pisemnej. Umowę pomiędzy sprzedającym a kupującym możemy w ramach tzw. swobody umów dowolnie kształtować dbając o swoje interesy. Jeżeli szukasz nieruchomości w miejscowości Przemyśl - zajrzyj do nas. W przypadku braku czasu na samodzielne poszukiwanie działki , można zlecić poszukiwania pośrednikowi w obrocie nieruchomościami.